REVIZE KOTLŮ

    Jak na revizi kotlů?Vyhněte se pokutám, nečekejte a nechte si udělat kontrolu svého kotle na pevná paliva.

Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu mají podle platného zákona o ochraně ovzduší od roku 2012 novou povinnost, kterou museli splnit do konce roku 2016.  Od 1. ledna 2017 si totiž může úřad vašeho města nebo obce s rozšířenou působností vyžádat potvrzení o revizi.
V případě nedodržení povinnosti čeká domácnosti postih až do výše 20 tisíc korun. Nejpozději za dva roky je nutné revizi kotle pravidelně zopakovat.

Do konce roku 2016 mělo projít prohlídkou odhadem přes půl milionu topenišť. Kontroly se dle zákona o ochraně ovzduší vztahují na otopná zařízení s příkonem
od 10 do 300 kW a teplovodním okruhem, tedy na většinu kotlů na uhlí, dřevo nebo jiná pevná paliva v rodinných domech určených k trvalému bydlení i k rekreaci. Revize platí
i pro krbové vložky, pokud jsou napojené na radiátory a s tepelných příkonem od 10 kW výše. Zmíněný zákon o ochraně ovzduší (č. 201/2012) říká, že první revize vašeho kotle má proběhnout do 31.12.2016 a pak každé dva roky. Cílem povinných revizí domácích topenišť je plošné zajištění dobrého stavu, hospodárného provozu
a bezpečnosti kotlů v každé domácnosti. Jedině kotel v dobrém stavu, správně provozovaný a spalující výrobcem určené palivo vypouští do ovzduší méně emisí
a neměl by tak obtěžovat své okolí nadměrným kouřem. Naopak kotle, které nejsou provozovány v souladu s podmínkami výrobce, a tak i zákona o ochraně ovzduší, vypouštějí do ovzduší i tisícinásobně vyšší množství prachu a rakovinotvorného benzo(a)pyrenu.

Jde o obdobu pravidelných technických kontrol u aut. Rozdíl je v tom, že s kotlem nejdete na STK, ale technik přijde za Vámi domů. Dobrá technická kondice kotlů
je základem vedoucím k minimalizaci dopadů vytápění na životní prostředí a jejich efektivnímu i bezpečnému provozu. Kotel má být dle zákona o ochraně ovzduší instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem a spalovat palivo určené výrobcem kotle. To se mnohdy neděje a důsledkem jsou zakouřené obce v zimním období. 


Jak sehnat revizního technika?


Nejsnazší cestou je obrátit se přímo na výrobce daného kotle na tuhá paliva. Ten by Vám měl poskytnout kontakt na příslušného proškoleného technika, tzv. odborně způsobilou osobu. Ke hledání kontaktu můžete využít i  internetový seznam techniků, který vede asociace podniků topenářské techniky. Seznam vznikl po dohodě mezi MŽP a Hospodářskou komorou ČR, která jej zaštiťuje skrze Asociaci podniků topenářské techniky.

Na seznamu je aktuálně mnoho odborníků.  Někteří z nich mají více osvědčení od více výrobců. Seznam se průběžně aktualizuje podle toho, jak jednotliví výrobci proškolují servisní techniky a udělují jim osvědčení. V seznamu můžete vyhledávat podle značky výrobce, typu kotle nebo podle kraje či města, kde odborně způsobilá osoba sídlí. V seznamu jsou vedeni pouze odborně proškolení technici. U kontaktu na technika najdete vždy i kopii vydaného osvědčení. 


Jak bude kontrola probíhat?


Při kontrole zkoumá revizní technik kompletně celý kotel, jeho celistvost a těsnost, řídící jednotku, regulátor a havarijní termostat, ale třeba i to, co a jak se v kotli spaluje. Během prováděné kontroly revizní technici poskytnou další poradenskou a konzultační činnost, tedy doporučí postupy k zajištění dalšího bezproblémového
a hospodárného provozu (např. eliminování nadměrného kouře a šetření nákladů na palivo), případně další opatření ke snížení jeho vlivu na ovzduší (modernizace nebo doplnění otopné soustavy o regulační prvky, akumulační nádobu, zlepšení obsluhy apod.). Základní prohlídka zabere zhruba hodinu, její cena je individuální a není zákonem stanovená. Pohybuje se mezi 600-1500 Kč, záleží především na dojezdové vzdálenosti technika. Na základě proběhlé revize vám technik vystaví doklad
o kontrole, kterým se prokážete při případné výzvě z úřadu.


K přestupkům a pokutám


Paragraf 23 zákona o ochraně ovzduší stanovuje přestupky. u nich platí, že při provozování kotle nesplňujícího emisní požadavky po 1.9.2022 hrozí jeho provozovateli pokuta až 50 tisíc korun. Pokud se provozovatel kotle neprokáže po 31.12.2016 dokladem o kontrole technického stavu a provozu, hrozí mu pokuta až 20 tisíc korun. 
Za spalování zakázaných paliv (odpadky atd.) pak hrozí pokuta až 50 tisíc korun.