KOTLÍKOVÁ DOTACE

    Co je kotlíková dotace?


Česká republika se dlouhodobě potýká se znečištěným ovzduším, přičemž velkou mírou se na něm podílí sektor lokálního vytápění domácností. Jinak řečeno látky, které způsobují vážné potíže dýchacího ústrojí, jsou nejčastěji obsahem spalin ze zastaralých ručně plněných kotlů v domácnostech. Takových kotlů, je podle odhadů MŽP přes 350 tisíc po celé České republice. Cílem dotačního programu je do roku 2020 vyměnit minimálně 80 tisíc kotlů po celé České republice.

Ministerstvo životního prostředí spravuje celorepublikové Kotlíkové dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí – opatření 2.1, kde mohou peníze z evropských fondů využít přímo občané. Dotace jsou určeny na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva za moderní nízkoemisní kotle na biomasu, kombinované kotle na uhlí a pelety, tepelné čerpadlo, plynový kotel nebo solární systém.


Kotlíková dotace 2. výzva 


Ministerstvo životního prostředí spustilo dne 16.3.2017 s ročním předstihem druhou vlnu kotlíkových dotací. Většina krajů následně vyhlásí "Výzvy" pro občany do konce října 2017. V druhé výzvě kotlíkových dotací bude mezi majitele rodinných domů v ČR prostřednictvím krajů rozděleno 3,4 miliardy korun a vyměněno dalších až 35 tisíc starých kotlů. Nově není nutné realizovat mikroenergetická opatření, což přinese do rozpočtu na výměny kotlů další půl miliardy korun. Zavedeny jsou také dotační stropy na nové zdroje.  


Jaká je základní výše dotační podpory?


 75 % způsobilých výdajů na kombinované kotle na uhlí a biomasu - samočinná dodávka paliva - nejvýše však 75 tis. Kč.

 75 % způsobilých výdajů na plynové kondenzační kotle- nejvýše však 95 tis. Kč.

 80 % způsobilých výdajů na kotle na biomasu- ruční dodávka paliva- nejvýše však 100 tis. K

 80 % způsobilých výdajů na kotle na biomasu - samočinná dodávka paliva nebo tepelná čerpadla - nejvýše však 120 tis.

  Podpora je dále navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v prioritní obci (jednotlivá města viz  Příloha č. 1).

  V případě současné realizace projektu v programu NZÚ získá žadatel další bonus dle podmínek programu.

Typ nového zdroje max. % podpory Podpora (max. limit dotace v Kč)
Ostatní oblasti Prioritní oblasti
Kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (peletové kotle) 80 % 120 000 127 500
Tepelná čerpadla (všechny typy) 80 % 120 000 127 500
Kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva 80 % 100 000 107 500
Plynové kondenzační kotle 75 % 95 000 102 500
Kombinované kotle na uhlí a biomasu se samočinnou dodávkou paliva 75 % 75 000 82 500


Co patří mezi způsobilé výdaje?


  Tepelný zdroj včetně nákladů na jeho instalaci vč. souvisejících stavebních prací.

  Nová otopná soustava vč. souvisejících stavebních prací.

  Rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest.

  Projektová dokumentace.

Když se žadatel rozhodne pro rozsáhlejší zateplení, může kotlíkovou dotaci využít v kombinaci s programem  Nová zelená úsporám. Z něj získá prostředky na zateplení a kotlíková dotace mu pak pomůže s modernizací vytápění. Kombinace obou dotačních titulů (kotlíkové dotace a NZÚ) je navíc podpořena dotačním bonusem 20, resp. 40 tis. Kč. Spolu s instalací nového kotle je někdy nutné realizovat další technické úpravy – např. novou otopnou soustavu, vyvložkování komína, výstavbu palivového sila či propojení plynové přípojky z HUP na vlastním pozemku do domu. I takové úpravy může hradit kotlíková dotace. Finální podobu podmínek pro občany stanovují kraje, proto se jednotlivé podmínky v krajích mohou lišit.


Jaké jsou základní podmínky pro získání dotace?


  Rodinný dům je vytápěn  převážně kotlem na pevná paliva nesplňující třídu 3,4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5.

  Pokud je RD vytápěn dvěma zdroji - podmínky musí splňovat alespoň jeden z nich.

  Od 2. kola programu kotlíkových dotací (podzim 2017) se již po žadatelích nevyžaduje prokazování energetické třídy domu. Odpadá tím i povinnost provádět tzv. mikro-energetická opatření.


Co nemůže být předmětem dotační podpory?


   Výměna stávajícího plynového či elektrického kotle.

   Výměna stávajících kamen nebo krbu.

   Výměna stávajícího kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí, ani za kotel spalující uhlí a biomasu.

   Výměna stávajících zdrojů tepla, které byly v minulosti, nejméně od 1. 1. 2009, podpořeny z jiných programů na podporu výměny kotlů.


Kdy o dotaci požádat?


   Termíny vyhlášení "Výzev" jsou ponechány v kompetenci jednotlivých krajů.

   Většina krajů vyhlásila "Výzvy" do konce října 2017.

   Výměny zdrojů tepla bude ve většině krajů možné uznat již od 15.7.2015.    


Proč si pořídit nový kotel právě teď?


V České republice je v platnosti nová zákonná povinnost ochrany ovzduší.

   Od roku 2014 platí zákaz prodeje kotlů 1. a 2. emisní třídy.

   Od roku 2017 platí povinnost předložit revizi kotle (první kontrola byla povinná do konce roku 2016 a dále každé 2 roky).

   Od roku 2018 platí zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy.

   Od roku 2020 platí zákaz prodeje kotlů 4. a 5. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle splňující požadavky EKODESIGN).

   Od září 2022 zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy.